Guidelines og procedurer

Til fagpersoner og virksomheder/arbejdsgivere.

I løbet af de seneste år er det blevet tydeligt, at menneskehandel i stigende grad foregår online eller ved brug af teknologi på forskellige måder. For at reducere risikoen for at potentielle ofre bliver overset, er det nødvendigt for Center mod Menneskehandel og andre aktører at følge med udviklingen. Center mod Menneskehandel har derfor udviklet en folder med indikatorer på menneskehandel.

Folderen er specifikt målrettet den finansielle sektor, tech-industrien, cyberpolitiet og andre myndigheder, der arbejder med teknologi eller digitalisering i forskellige kontekster og enten oplever misbrug af deres platform til udnyttelse, eller som kan bidrage til at stoppe rekruttering eller udnyttelse gennem deres arbejde. Folderen er udviklet gennem deling af viden mellem private og offentlige aktører.

Folderen inkluderer indikatorer inddelt i tre kategorier: adfærdsmæssige indikatorer, finansielle indikatorer og ’kend-din-kunde’-indikatorer, samt rekrutterings-, fastholdelses- og overvågningsindikatorer. For at give kontekst, er tre cases inkluderet, hvor forskellige udnyttelsesformer og nogle af indikatorerne fra listen har været tilstede.

Teknologifaciliteret menneskehandel – Røde flag

It has become evident that trafficking in human beings increasingly takes place by the use of technology in one way or the other. To reduce the risk of potential victims being overlooked, it is vital for The Danish Centre against Human Trafficking and other relevant actors to keep up to date with the modus of traffickers. The Danish Centre against Human Trafficking has therefore developed a short tool with indicators of trafficking.

The tool is specifically targeted the financial sector, tech-companies, the cyber police, and other authorities who work with technology or digitalization in various contexts, who encounter either misuse of their platforms to exploit people or who might be able to disrupt recruitment or exploitation as part of their work. It has been made in consultation with a network of private companies and public authorities. 

The tool includes indicators of trafficking separated into three categories: behavioral indicators, financial indicators, and know-your-customer-indicators and recruitment, coercion, and surveillance indicators. To provide context, three cases have been incorporated, where different types of exploitation and a number of the indicators from the list appear.

Technology-facilitated trafficking - Red flags

Tegn og signaler på menneskehandel, også kaldet indikatorer, er vigtige at være opmærksomme på i mødet med personer, der kan være udsat for menneskehandel. Ved at have kendskab til indikatorer øges muligheden for, at personer udsat for menneskehandel opspores, identificeres og kan få hjælp og støtte.

Alle historier om menneskehandel er forskellige, men der er nogle fællestræk, som ofte går igen på tværs af køn, alder og udnyttelsesformer hos personer udsat for menneskehandel. Center mod Menneskehandel har oplistet en række generelle indikatorer i denne flyer (til egen print).

Indikatorer på menneskehandel - flyer til print

Folderen er en guide, der henvender sig til fagpersoner, der kan komme i kontakt med ofre for menneskehandel. Den indeholder beskrivelse af tegn på menneskehandel, hvem der kan være ofre for menneskehandel og handlemuligheder ved mistanke om menneskehandel.

Download guiden

Center mod Menneskehandel har udviklet guidelines om tvangsarbejde: ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. De er et oplysnings-, risikostyrings- og forebyggelsesværktøj til virksomheder og arbejdsgivere om risikoen for tvangsarbejde og om, hvordan virksomheder kan undgå at blive sat i forbindelse med menneskehandelssager.

Download eller læs guidelines

Tvangsarbejde og råd til virksomheder

Rigsadvokaten har udformet en meddelelse om gældende lovgivning og de forhold, der generelt gør sig gældende i sager om retsforfølgelse for menneskehandel.

Rigsadvokatens meddelelse om menneskehandel

Udlændingestyrelsen og Center mod Menneskehandel har udarbejdet et overblik over proceduren for identifikation af personer (over 18 år), der er ofre for menneskehandel.

Download proceduren for identifikation af personer (over 18 år)

Udenlandske personer, som arbejder i prostitution i Danmark og potentielle ofre for menneskehandel er en særlig sårbar gruppe, som ofte bliver mere sårbar under en sundhedskrise. De kan opleve udfordringer på forskellige måder, hvilket blev tydeligt under coronapandemien. Center mod Menneskehandel har på den baggrund udarbejdet en beredskabsplan, der skal træde i kraft i tilfælde af fremtidige sundhedskriser.

Mange potentielle ofre for menneskehandel mangler danske sprogkundskaber. Det gør, at de ikke har så let adgang til den information, der er tilgængelig fra danske myndigheder og andre danske informationskanaler. Det være sig informationer om smittespredning, tilbud om tests og eventuelle restriktioner.

Flere har ikke lovligt ophold i Danmark og har derfor ikke adgang til offentlige sundhedstilbud. Erfaringerne viser også, at personer med ulovligt opholdsgrundlag i Danmark ofte er tilbageholdende med at søge danske myndigheders hjælp.

Center mod Menneskehandel driver et mobilt sundhedstilbud i Midtjylland, Nordjylland og på Sjælland, der opsøger og rådgiver potentielle ofre for menneskehandel i prostitution. Under en sundhedskrise vil de mobile tilbud have et skærpet fokus på, at personer i prostitution får adgang til relevante sundhedstilbud. Det opsøgende arbejde har også til formål at inddæmme målgruppens risiko for at bidrage til smittespredning.

Beredskabsplan skal sikre information og hjælp til ofre for menneskehandel

På baggrund af det mobile sundhedstilbuds kendskab til og erfaring med potentielle ofre for menneskehandel i klinikprostitution, har Center mod Menneskehandel udarbejdet en beredskabsplan på otte punkter, som kan træde i kraft i tilfælde af fremtidige sundhedskriser.

Beredskabsplanen supplerer øvrige beredskabsplaner på sundhedsområdet og forudsætter et tværfagligt samarbejde med andre aktører som myndigheder, NGO’er og sundhedsvæsenet.

De otte punkter i beredskabsplan for sundhedskriser er:

  1. Udsend information om sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  2. Øget opmærksomhed på de mest sårbare udenlandske personer i prostitution, der er potentielle ofre for menneskehandel
  3. Samarbejde med politi
  4. Fysiske besøg på klinikker
  5. Indsatser på internettet
  6. Samarbejde med NGO’er
  7. Sikkerheden for de ansatte i Det Mobile Sundhedstilbud
  8. Genåbningen af samfundet

Beredskabsplanen i sin fulde længde 

Sundhedstilbud til ofre for menneskehandel