Center mod Menneskehandel

Vi bekæmper menneskehandel gennem en fagligt kompetent og specialiseret indsats, der tilpasses de aktuelle udfordringer og behov. Den gældende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 udgør fundamentet for vores arbejde.

Forside

Top section

Tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet

Årsrapport 2019

Center mod Menneskehandel udgiver for første gang en årsrapport om menneskehandel i Danmark. Årsrapporten skal bidrage til at udbrede viden om menneskehandel. Med årsrapporten ser CMM tilbage på indsatsen mod menneskehandel med både statistik og tendenser fra 2019. Målet er, at rapporten inspirerer til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet i Danmark. Årsrapporten skal fremover udkomme hvert forår.

Hvem er ofrene

Beredskabsplan i tilfælde af sundhedskriser

Potentielle ofre for menneskehandel i prostitution er en særlig sårbar gruppe. Under en sundhedskrise som fx en pandemi med coronavirus, forstærkes sårbarheden yderligere.

Center mod Menneskehandel har udarbejdet en beredskabsplan, som skal træde i kraft i tilfælde af fremtidige sundhedskriser. Planen skal bl.a. sikre at potentielle ofre for menneskehandel får adgang til information fra danske myndigheder og andre danske informationskanaler om smittespredning, tilbud om tests og eventuelle restriktioner.

Billede af kvinde med trøje

Opsøgende og tillidsskabende indsatser

Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Mange har også en begrænset viden om rettigheder, handlemuligheder og den hjælp, som myndigheder og andre aktører kan tilbyde i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel indeholder derfor indsatser til på forskellige måder at opsøge og opspore potentielle ofre for menneskehandel, der hvor de befinder sig, og tilbyde dem bistand og støtte. Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.