At identificere ofre for menneskehandel

Det er centralt i den danske indsats, at ofre for menneskehandel identificeres, så de kan komme ud af deres udnyttelsesforhold, blive beskyttet og få den rette bistand og støtte.

Hvis der er mistanke om, at en person kan være udsat for menneskehandel, vil Center mod Menneskehandel udrede, om personen kan være offer for menneskehandel. De NGO’er, der får midler under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, kan også foretage udredende samtaler.

Samtaler ved mistanke om menneskehandel

Når der afholdes samtaler med potentielle ofre for menneskehandel, udredes det, hvorvidt der er indikatorer på menneskehandel i personens fortælling.

Billede af pasSamtalerne kan finde sted hos Center mod Menneskehandel, på krisecentre, i arresthuse, fængsler og i asylsystemet, eller der, hvor de potentielle ofre i øvrigt opholder sig. 

 

 

Samtalen er anonym og er et tilbud, som personen frit kan tage imod. Personens oplysninger videregives kun i det omfang, vedkommende giver samtykke til dette.

Personen kan bede om, at en bisidder deltager i samtalen. Hvis det drejer sig om et barn, vil en personlig repræsentant som udgangspunkt også deltage i samtalen for at sikre barnets tarv. Ofte vil en tolk benyttes for at kunne gennemføre samtalen.

Under samtalen fokuseres der på, om der ses tegn og signaler på menneskehandel. Der spørges ind til, hvordan personen er kommet til Danmark, hvem der har rekrutteret eller transporteret personen, om personen er blevet tvunget, truet eller bedraget, og om personen er udnyttet til eksempelvis tvangsarbejde, slaverilignende forhold, prostitution eller strafbare handlinger. Der spørges også ind til personens familieforhold og situation i hjemlandet. Udredningen tager udgangspunkt i FN Palermo-protokollens definition af menneskehandel og de indikatorer, der ofte er gældende i sager om menneskehandel.

Bagmænd kan skabe afhængighed

Ofre for menneskehandel er i et stærkt afhængighedsforhold til deres bagmænd. Frygt og trusler mod dem selv eller deres familie i hjemlandet kan også betyde, at mange ikke tør fortælle deres historie, især hvis de stadig er i en aktuel menneskehandelssituation, hvor bagmænd presser dem. Ofte fortæller de personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark, først deres handelshistorie, i forbindelse med at de tilbageholdes af politiet, fx ved kontrolaktioner på gaden eller på arbejdspladser.

Tillidskabende og oplysende indsatser

Mange potentielle ofre for menneskehandel har begrænset viden om rettigheder, handlemuligheder og den hjælp, som tilbydes i Danmark. I visse situationer kan det derfor være nødvendigt at yde en særlig tillidsskabende og oplysende indsats. Denne form for tillidsskabende arbejde sker oftest, når personen er frihedsberøvet, eller hvis personen har søgt asyl og er placeret i asylsystemet.

Myndigheder vurderer, om der er tale om menneskehandel

Center mod Menneskehandels udredning ligger til grund for vurderingen af, om personen er offer for menneskehandel.

Med afsæt i udredningen vurderer Udlændingestyrelsen om en person uden lovligt ophold er udsat for menneskehandel. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan også foretage vurderingen. Hvis personen har lovligt ophold i Danmark, er det Center mod Menneskehandel, der vurderer sagen.

Hvis en person er tiltalt i en straffesag, kan det desuden være en dommer, der vurderer, hvorvidt personen er offer for menneskehandel. Det vil i så tilfælde ske i forbindelse med straffesagens behandling i retten.

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

Hvis en person vurderes som offer for menneskehandel, får han eller hun adgang til tilbud under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Personen får tilbudt en refleksionsperiode på 30 dage, og der iværksættes hurtigst muligt en passende indkvartering. Refleksionsperioden kan forlænges op til 120 dage, hvis personen ønsker en forberedt hjemsendelse, eller hvis særlige grunde taler for det.

Sidst opdateret 18/12 2019