Palermo-protokollen

FN's Palermo-protokol er et supplement til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

I år 2000 enedes store dele af det internationale samfund om en definition af begrebet menneskehandel i FN-protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgelse af menneskehandel. Den blev underskrevet i 2000 i Palermo i Italien og går derfor under navnet Palermo-protokollen.

Palermo-protokollen er et supplement til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Palermo-protokollen udgør ligeledes grundlaget for Europarådets konvention fra 2005 om indsatsen mod menneskehandel, som Danmark undertegnede 5. september 2006 og ratificerede 19. september 2007.

Definition af menneskehandel

Palermoprotokollens definition af menneskehandel danner grundlag for mange landes nationale definitioner. Den lyder:

”(a) ved "menneskehandel" forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer;

(b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler;

(c) at rekruttere, transportere, overføre, skjule eller modtage et barn med udnyttelse af det for øje skal betragtes som "menneskehandel", selvom der ikke er gjort brug af nogen af de i litra a) nævnte midler;

(d) ved "barn" forstås enhver person under 18 år.”

Det er ifølge Palermo-protokollen uden betydning, om et offer for menneskehandel har givet samtykke til den udnyttelse, der er formålet med menneskehandlen, hvis gerningsmanden har gjort brug af de i definitionen beskrevne tvangsmidler til at fastholde ofret.