Konventioner om tvangsarbejde

International Labour Organization har vedtaget en række konventioner.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organisation for arbejdsmarkedsspørgsmål og social sikring. ILO arbejder for at fremme social retfærdighed og for at sikre, at internationale arbejdstagerrettigheder overholdes både nationalt og globalt.

ILO's konventioner

ILO har vedtaget en række konventioner, som fastsætter internationale standarder, bl.a de tre nedenstående:

    1. Konventionen angående tvungent eller pligtmæssigt arbejde (fra 1930, nr. 29)
    2. Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (fra 1952, nr. 105)
    3. Konventionen om forbud mod og omgående indsats for afskaffelse af de værste former for børnearbejde (fra 1999, nr. 182). 

Danmark har ratificeret alle tre konventioner, som i dag er grundlæggende for at beskytte mennesker mod at ende i tvangsarbejde og slaverilignende arbejdsforhold.

Særligt om ILO’s konvention nr. 29

Allerede i 1932 ratificerede Danmark ILO’s konvention nr. 29, som indeholder et forbud mod tvangsarbejde. I konventionen er tvangsarbejde defineret som: 'ethvert arbejde eller enhver bistandsydelse, der kræves af en person under trussel om en hvilken som helst straf, og til hvilket den pågældende person ikke har tilbudt sig frivilligt.'

 
 

Ratificering af tillæg til protokollen

Senest har Danmark den 14. juni 2017 ratificeret ILO’s protokol fra 2014 - et tillæg til konvention nr. 29 om tvangsarbejde. Protokollen er en styrket indsats i kampen mod tvangsarbejde. Protokollen har fokus på at afhjælpe mangler i gennemførelsen af konvention nr. 29 og at forebygge tvangsarbejde, særligt menneskehandel til tvangsarbejde.

Protokollen forpligter bl.a. de underskrivende lande til:

  • at have en national handlingsplan 
  • at styrke indsatsen for at forebygge tvangsarbejde 
  • at sikre ofre adgang til passende retsmidler, såsom erstatning og 
  • at samarbejde internationalt om at forebygge og afskaffe alle former for tvangsarbejde.

Guidelines til virksomheder

Center mod Menneskehandel har udviklet ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. Guidelines er et oplysnings- og risikostyringsværktøj, der er udviklet i dialog med en række forskellige aktører. I guidelines findes bl.a. tjeklister, som kan hjælpe en virksomhed med at undersøge, om virksomheden er i risiko for at have menneskehandel til tvangsarbejde i sin leverandørkæde.