Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel

Konventionen forpligter bl.a. Europarådets medlemslande til at fremme det nationale og internationale samarbejde om indsatsen mod menneskehandel.

Danmark har ratificeret Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel i 2007. Konventionen trådte i kraft den 1. februar 2008. Det betyder, at dansk lovgivning og myndighedernes behandling af ofre for menneskehandel skal følge det internationale regelsæt, der fremgår af konventionen.

Formål med konventionen

Europarådets konvention om bekæmpelsen af menneskehandel fra 2005 er en omfattende traktat. Den har til formål at forebygge og bekæmpe menneskehandel og samtidig garantere ligestilling mellem kønnene. Desuden skal den beskytte de handlede ofres menneskerettigheder, udforme omfattende rammer for beskyttelse af og hjælp til ofre og vidner samt sikre en effektiv efterforskning og retsforfølgning.

Konventionen omhandler alle former for menneskehandel, både national eller transnational menneskehandel, og omhandler kvinder, mænd og børn og alle former for udnyttelse, herunder seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri m.v. Desuden indeholder konventionen retningslinjer om, at medlemslandene skal yde bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel i form af eksempelvis sikker indkvartering, lægehjælp og psykologbistand samt sikre ofres adgang til juridisk rådgivning og advokatbistand.

Forpligtigelser ifølge konventionen

Konventionen forpligter samtidig landene til at fremme det nationale og internationale samarbejde om indsatsen mod menneskehandel. Det skal eksempelvis ske gennem forskning, oplysning, bevidstgørende og oplysende kampagner, sociale og økonomiske initiativer og uddannelsesprogrammer, herunder især for personer, der risikerer at blive udsat for menneskehandel, og for fagfolk, der beskæftiger sig med menneskehandel.

Landende forpligter sig desuden til at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at muliggøre lovlig ind- og udvandring, men samtidig sikre kontrolgrænse med henblik på at vanskeliggøre menneskehandel på tværs af landegrænser.

Danske forbehold

Danmark har taget forbehold for Europarådets konvention vedrørende artikel 31, stk.1 e, og artikel 44. Artikel 31, stk.1 e, omhandler straffebetingelser. Ifølge artiklen skal staten retsforfølge bagmænd, der gennem menneskehandel krænker landets statsborgere.

Det danske forbehold skyldes, at den danske straffemyndighed ikke omfatter retsforfølgelse af udlændinge, der forbryder sig mod danske statsborgere i udlandet, jf. straffelovens §§ 6-9. Forbeholdet for artikel 44 vedrører Grønland og Færøerne, der således ikke er omfattet af konventionen, før de har tilpasset og vedtaget en lovgivning, der harmonerer med den.

Konventionen i sin fulde længde

Som følge af Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel er der oprettet den særlige ekspertgruppe Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). Gruppen skal sørge for, at alle parter følger op på konventionens forpligtelser. På baggrund af besøg i de enkelte lande udarbejdes der en rapport, hvori der gøres status på de enkelte landes indsatser og gives anbefalinger til forbedringer.

Mere om GRETA