Twoje prawa jako pracownika

Aby uzyskać poradę i wsparcie, zwróć się do Duńskiego Centrum Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami anonimowo. Zadzwoń na naszą infolinię pod nr (+45) 7020 2550. Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00-15:00, weekendy i święta: 9:00-15:00. Mówimy po angielsku i duńsku, a w razie potrzeby możemy zapewnić obecność tłumacza.

Jeśli nie mówisz po duńsku ani angielsku, możesz napisać wiadomość e-mail w swoim języku na adres: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. Przetłumaczymy Twoją wiadomość i będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem tłumacza.

Szczegółowe informacje o swoich prawach możesz znaleźć w witrynie workplacedenmark.dk. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat poziomów wynagrodzeń i warunków zatrudnienia dla różnych rodzajów pracy. Poniżej przedstawiamy podsumowanie warunków obowiązujących na duńskim rynku pracy.

Poziomy wynagrodzeń i prawa

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty uzgodnionego z Tobą wynagrodzenia. W Danii nie obowiązuje żadna płaca minimalna, istnieją jednak układy zbiorowe, określające stawki wynagrodzeń. Duńskie ustawodawstwo dotyczące rynku pracy obejmuje określone obszary, takie jak bhp, prawo do urlopu, świadczenia chorobowe, równe traktowanie oraz równe wynagrodzenie.

Wszyscy pracownicy w duńskich miejscach pracy mają szereg praw. Ty również masz takie same prawa jak Twoi duńscy koledzy, którzy wykonują ten sam rodzaj pracy – o ile pracujesz dla firmy, która jest objęta układem zbiorowym pracy w Danii.

Związki zawodowe

Związki zawodowe są uprawnione do podejmowania prób zawierania układów zbiorowych pracy z pracodawcami oraz organizacjami pracodawców. Możliwość zrzeszania się w związki zawodowe należy w Danii do praw podstawowych. Wielu pracowników w Danii jest więc członkami takich związków. Członkostwo w związku nie jest wymogiem prawnym – jest dobrowolne. Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika przystąpienia do określonej organizacji związkowej. Związki zawodowe są zasadniczo podzielone według branży i rodzaju pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Duńskie przepisy dot. BHP pracy obejmują wszystkie osoby, które pracują w Danii – bez względu na to, jak długo.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy pracowali w warunkach akceptowalnych i zgodnych z zasadami BHP.

Obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, m.in. dotyczących obchodzenia się z maszynami lub substancjami niebezpiecznymi, jak również stosowanie się do wymagań w zakresie stosowania środków ochronnych, takich jak ochronniki dróg oddechowych, nauszniki czy rękawice ochronne.

Umowy

Wszyscy pracownicy, którzy pracują więcej niż osiem godzin tygodniowo, muszą otrzymać umowę o pracę nie później niż miesiąc po zatrudnieniu. Umowa musi określać rodzaj pracy, tygodniowy czas pracy, wynagrodzenie i premie, kwestię wypowiedzenia itp.

Wymiar czasu pracy

W Danii czas pracy wynosi zwykle 37 godzin tygodniowo (w przypadku zwykłej pracy w sektorze prywatnym lub publicznym). Tygodniowy czas pracy może wynosić mniej niż 37 godzin, jeśli praca odbywa się w systemie zmianowym lub nocą. Godziny pracy muszą być zorganizowane w taki sposób, aby pracownicy mieli co najmniej 11 godzin odpoczynku bez przerwy w każdym 24-godzinnym okresie. W każdym 7-dniowym okresie pracownicy muszą mieć dzień wolny, który musi być bezpośrednio połączony z dziennym okresem odpoczynku. Tygodniowy dzień wolny powinien w miarę możliwości przypadać na niedzielę i, o ile to możliwe, przypadać w tym samym czasie dla wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Urlopy

Ustawa urlopowa ma zwykle zastosowanie do wszystkich osób pracujących w Danii. Pracodawca musi przestrzegać jej postanowień, a pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik wypracowuje około dwóch dni urlopu za każdy miesiąc pracy. Wszyscy pracownicy mają prawo do 25 dni urlopu na pełen rok zatrudnienia – nawet jeśli nie wypracowali sobie płatnego urlopu.

Wypowiedzenie

Pracowników objętych układem zbiorowym może chronić zakaz wypowiedzenia bez uzasadnionej, faktycznej przyczyny (np. takiej, że dany pracownik nie nadaje się do pracy lub wypowiedzenie jest konieczne z powodu cięć).

Pracodawcy nie wolno zwalniać pracowników ze względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub pochodzenie narodowe, społeczne lub etniczne. Podobnie niezgodne z prawem jest rozwiązanie stosunku pracy z powodu ciąży lub urlopu rodzicielskiego pracownika.

Co więcej, pracownika nie wolno zwolnić z powodu przynależności do związku zawodowego, z powodu rezygnacji z członkostwa w związku zawodowym, ani dlatego, że nie jest członkiem tego samego związku zawodowego co jego współpracownicy.

Aby uzyskać poradę i wsparcie, zwróć się do Duńskiego Centrum Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami anonimowo. Zadzwoń na naszą infolinię pod nr (+45) 7020 2550. Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00-15:00, weekendy i święta: 9:00-15:00. Mówimy po angielsku i duńsku, a w razie potrzeby możemy zapewnić obecność tłumacza.

Jeśli nie mówisz po duńsku ani angielsku, możesz napisać wiadomość e-mail w swoim języku na adres: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk. Przetłumaczymy Twoją wiadomość i będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem tłumacza.