Правата ви като работник

З а съвети и подкрепа моля, свържете се с Датския център за борба с трафика на хора. Можете да се свържете с нас анонимно, ако желаете. Обадете се на горещата ни линия: (+45) 7020 2550. Работно време: в работни дни 9-15, както и през уикенда и в празници: 9-15. Говорим на английски и датски, но можем да уредим присъствието на преводач при необходимост.

Ако не говорите датски или английски, можете да изпратите имейл на родния ви език на: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk Вашият имейл ще бъде преведен и ние ще се свържем с вас чрез устен преводач.

Можете да прочетете подробно за правата си на: workplacedenmark.dk На този уебсайт можете да намерите повече информация за размера на заплатата ви при различните професии. По-долу ще откриете обобщена информация за условията на датския трудов пазар. 

Размер на заплатата и права на работника

Работодателят се задължава винаги да плаща месечната/почасова заплата, за която стесе договорили. Няма минимална заплата в Дания, но има общи споразумения, които определят размера на заплащане. Трудовото законодателство обхваща определени области, като здравеопазване и безопасност, право на почивка, обезщетения при болест, равнопоставеност и еднакво заплащане. Всички работещи на датска територия имат определени права. Вие имате същите права като вашите датски колеги, ако вършите еднаква работа, ако работите за фирма, която е сключила колективен трудов договор в Дания.

Синдикати

Ролята на синдикатите е да сключват колективни трудови договори с работодатели и работодателски организации. Основно право в Дания е да членувате в синдикат. Много работещи в Дания са членове на синдикат. Не е задължително да сте член на синдикат – доброволно е. Работодателят не може да изисква от работника да стане член на определен синдикат. По принцип, повечето синдикати са специализирани според бизнеса и вида работа.

Здравеопазване и безопасност

Датските закони относно здравето и безопасността на работното място се отнасят и за всички работещи в Дания –без значение колко дълго.

Задължение на работодателя е да осигури на всички свои работници поносими, здравословни и безопасни условия на труд.

Задължение на работодателя е да спазва всички предписания за безопасност, например боравенето с машини или опасни вещества или да спазва изискванията при осигуряването на работно предпазно облекло, като например предпазни средства за дишане, за слуха и защитни ръкавици.

Договори

На всички, работещи повече от осем часа на седмица, трябва де им се издаде трудов договор не по-късно от месец, след като са били наети. Договорът трябва да описва вида работа, седмичните работни часове, размера на заплащането и бонусите, срока за предизвестие за прекратяване и др.

Работни часове

В Дания работните часове обикновено са 37 часа на седмица за редовна работа било в частния или обществения сектор. Седмичните работни часове често са под 37 часа на седмица, ако работата е на смени или нощем. Работните часове трябва така да са организирани, че работниците да имат време за почивка поне 11 последователни часа в рамките на 24-часов период всяка. За период от 7 дни работниците трябва да имат един почивен ден от седмицата, който трябва непременно да е последван от дневната почивка. Почивният ден от седмицата трябва да се пада в неделите, доколкото е възможно, както и да съвпада по възможност с почивните дни на останалите работници във фирмата.

Отпуск

Разпоредбите за отпуск обикновено се отнасят за всички, работещи на територията на Дания. Работодателят трябва да ги спазва и работникът не може  да се откаже от правото си за отпуск. На работника се полагат приблизително два дни отпуск на месец. Всички работници имат право на 25 дни отпуск за една отработена година – дори и да не е платен такъв.

Прекратяване на договора

Като работник по правилата на колективното споразумение, може да ви се прекрати договорът без подходяща, основателна причина, например – ако сте неподходящ за работата или ако уволнението се налага поради съкращения.

Работодателят не може да уволни работник поради полова или расова дискриминация, дискриминация за цвета на кожата, по религиозни причини, вярвания, политически възгледи, сексуална ориентация, възраст, увреждания, по социални или етнически причини. Също, не е законно да се уволнява работник поради бременност или отпуск по майчинство.

Освен това, работниците не може да се уволняват за това, че са членове на синдикат или предпочетат да не членуват в синдикат, или защото не са членове на същия синдикат като техните колеги.

З а съвети и подкрепа моля, свържете се с Датския център за борба с трафика на хора. Можете да се свържете с нас анонимно, ако желаете. Обадете се на горещата ни линия: (+45) 7020 2550. Работно време: в работни дни 9-15, както и през уикенда и в празници: 9-15. Говорим на английски и датски, но можем да уредим присъствието на преводач при необходимост.

Ако не говорите датски или английски, можете да изпратите имейл на родния ви език на: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk Вашият имейл ще бъде преведен и ние ще се свържем с вас чрез устен преводач.