Hvad er Center mod Menneskehandel?

Centret bekæmper menneskehandel gennem en specialiseret og fleksibel indsats, der tilpasses de aktuelle udfordringer og behov.

Den gældende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025 udgør fundamentet for arbejdet. Centret udfører en række opgaver inden for undervisning og opkvalificering af relevante aktører, indsamling af viden og statistik, bistand og støtte til ofrene, koordinering og samarbejde nationalt og internationalt.

Center mod Menneskehandel er en del af Social- og Boligstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling, som er ansvarlig for at sikre implementering af handlingsplanen.

Centret blev etableret i 2007 og udgør i dag kernen i den landsdækkende indsats under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel. Personalet består af en tværfaglig medarbejdergruppe, som sikrer både koordination og udvikling af den nationale indsats samt indsamling og formidling af statistik og viden.

Undervisning

Undervisning på politiskolen

Center mod Menneskehandel varetager undervisning og opkvalificering, så relevante aktører kender tegn og signaler på, at en person kan være offer for menneskehandel, og ved, hvornår centret skal kontaktes. Center mod Menneskehandel underviser bl.a. aspiranter på politiskolen, ambassadeansatte og udvalgte grupper af sundhedspersonale. Gennem årene har Center mod Menneskehandel også undervist dommere, anklagere, efterforskere, Arbejdstilsynet, SKAT og andre aktører og samarbejdspartnere, fx NGO’er.

Koordinering og samarbejde

Center mod Menneskehandel skal blandt andet sikre indsamling og formidling af data og viden om menneskehandel og koordinere indsatsen i Danmark. Center mod Menneskehandel samarbejder også internationalt med både EU-organer, OSCE og NGO’er samt bilateralt med andre lande.

Der er etableret en række fora, som skal styrke samarbejdet og koordination mellem relevante aktører. De forskellige samarbejdsfora skal sikre deling af viden om nye tendenser, strategier og procedurer.

Nedenfor er oplistet nogle af de fora, som Center mod Menneskehandel har etableret eller deltager i:

  • Tværministeriel arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel. Her deltager en række ministerier og styrelser og der har til opgave at sikre, at relevante aktører lever op til de forpligtelser, de har i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.
  • NGO-netværk. Der afholdes to årlige møder mellem Center mod Menneskehandel og alle NGO’er, der modtager midler under handlingsplanen. Møderne skal sikre sammenhængskraft og udvikling af de nationale indsatser over for ofrene.
  • Ad hoc sags- og samarbejdsmøder med hver enkelt NGO, der modtager midler under handlingsplanen.
  • Vidensnetværk. I 2017 oprettede Center mod Menneskehandel et vidensnetværk, som mødes en gang årligt ved temabaserede møder. Disse har til formål at skabe dialog og erfaringsudvekling på tværs af viden og praksis.
  • Myndighedsgruppe mod menneskehandel. Her deltager Udlændingestyrelsen, Styrelsen for international rekruttering og Integration, Hvidvasksekretariatet, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Anklagemyndigheden og Syd- og Sønderjyllands Politi. Gruppen har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal sikre indsatsen på tværs af aktørerne.
  • Netværk til bekæmpelse af teknologi-faciliteret menneskehandel. Dette forum består af private virksomheder og relevante myndigheder; Digitaliseringsstyrelsen, Nationalt Cyber Crime Center (NC3), Hvidvasksekretariatet, META (tidligere Facebook, Microsoft, MobilePay, PwC og WHO.
  • Østersørådets anti-trafficking task-force. Her deltager myndighedsrepræsentanter fra medlemslandende, som ud over Danmark, tæller Island, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Polen.
  • EU-Kommissionens anti-trafficking netværk. Center mod Menneskehandel varetager sammen med politiet rollen som rapporteur-lignende funktion i dette netværk. Alle EU's medlemslande deltager i netværket to gange om året for at udveksle viden og tendenser om menneskehandel i unionen.

Hjælp til ofre for menneskehandel 

Bistand og støtte til ofre for menneskehandel ydes i regi af Center mod Menneskehandel og andre relevante aktører på grundlag af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

 

Lovgivning

Indsatsen mod menneskehandel i Danmark – og dermed den danske handlingsplan – hviler på en række internationale konventioner, herunder Palermo-protokollen, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale forpligtelser indebærer bl.a., at menneskehandel kriminaliseres, og en forpligtelse til at yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.