Udvalgte tal og tendenser fra 2019

64 personer er vurderet som ofre for menneskehandel i 2019.

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter deres bagmænd. Det medvirker til, at feltet er behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandel vurderer derfor, at det reelle omfang af menneskehandel i Danmark overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet.

Center mod Menneskeandel opgør årligt antallet af vurderede ofre for menneskehandel i Danmark. I perioden 2007-2019 har de danske myndigheder vurderet, at 891 personer har været udsat for menneskehandel.

I 2019 er 64 personer vurderet som ofre for menneskehandel.

Henvendelser på hotline

I 2019 har Center mod Menneskehandel modtaget 316 opkald på hotline. Knap halvdelen af opkaldene er fra politiet vedr. aktioner eller potentielle ofre i politiets varetægt. Øvrige henvendelser vedr. potentielle ofre er fra andre myndigheder og samarbejdsparter på området.                               

Udredninger og identifikationer 

Med afsæt i opsøgende arbejde og henvendelser fra aktører, som kommer i kontakt med potentielle ofre for menneskehandel, har Center mod Menneskehandel og NGO’er under handlingsplanen tilsammen gennemført mere end 230 identifikationer i 2019. Hertil kommer mere generel støtte og samtaler med personer i risikomiljøer i forbindelse med opsøgende indsats via tilbud som de mobile sundhedstilbud, drop-in-centre og sundhedsklinikker. 

Flest ofre for menneskehandel er handlet til seksuel udnyttelse

Af de 64 vurderede ofre for menneskehandel i 2019 er 38 personer – og hermed størsteparten – handlet til seksuel udnyttelse primært i form af prostitution. 17 personer er handlet til tvangsarbejde, og fem personer er handlet til strafbare handlinger. I fire sager kunne udnyttelsesformen ikke nærmere fastslås.

I de sager, der omhandler seksuel udnyttelse, er 33 personer ud af 38 udnyttet til prostitution. Tre personer er udnyttet til prostitution kombineret med anden form for udnyttelse herunder husarbejde (to sager) og strafbare handlinger (en sag). To sager omhandler anden form for seksuel udnyttelse.

36 af ofrene handlet til seksuel udnyttelse er kvinder. De to resterende er henholdsvis en mand og en transperson.

Menneskehandel til tvangsarbejde

12 af de personer, der blev vurderet handlet til tvangsarbejde i 2019 blev udnyttet i byggebranchen. Derudover er to personer handlet til udnyttelse ved rengøring, og en person er udnyttet i landbrug (i hjemland). I en sag er udnyttelsen ikke nærmere angivet.
15 af de 17 ofre for menneskehandel til tvangsarbejde er mænd. De resterende to ofre er kvinder.

Menneskehandel til strafbare handlinger

I de fem sager om strafbare handlinger er tre personer handlet til at begå tyveri, og en person er handlet til salg af stoffer og tyveri. I den sidste sag er den strafbare handling ikke nærmere angivet.
Alle de personer, der er handlet til strafbare handlinger i 2019, er mænd. 

Kvinder udgør størsteparten af de vurderede ofre

Af de 64 personer, som er vurderet som ofre for menneskehandel i 2019, er 41 kvinder. Hermed udgør kvindelige ofre for menneskehandel omkring to tredjedele af det samlede antal vurderede ofre.
De kvinder, der er vurderet handlet i 2019, kommer primært fra Nigeria og Thailand, og hovedparten er handlet til prostitution. Kun to af kvinderne er handlet til tvangsarbejde.

22 af de handlede personer er mænd, og en af de vurderede ofre for menneskehandel er transkønnet.

De mandlige ofre for menneskehandel kommer primært fra Rumænien og Marokko. Flest er handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger. En af mændene er handlet til seksuel udnyttelse.

Den ene transperson, der er vurderet handlet i 2019, er fra Thailand og er handlet til seksuel udnyttelse. 

Ofre for menneskehandel fra Nigeria, Thailand og Rumænien udgør to tredjedele

De 64 personer, der er vurderet handlet i 2019, repræsenterer 14 forskellige nationaliteter. 16 personer kommer fra Nigeria, som hermed er den hyppigst forekommende nationalitet. Herefter følger Thailand med 14 og Rumænien med 13 ofre for menneskehandel. Ofre for menneskehandel fra de tre lande udgør tilsammen mere end to tredjedele af det samlede antal vurderede ofre for menneskehandel.

Der er relativt få vurderede ofre for menneskehandel fra hver af de øvrige lande. Flere af nationaliteterne forekommer ofte i de foregående år, men for første gang er der i 2019 vurderede ofre for menneskehandel fra Rusland og Kirgisistan.
Samlet set udgør ofre for menneskehandel fra det afrikanske kontinent omtrent halvdelen af de handlede personer. Afrika er hermed det kontinent, hvorfra der er flest ofre for menneskehandel i Danmark i 2019.

Mindreårige udgør en lille andel i 2019

Af de 64 personer, der blev vurderet handlet i 2019, var 58 personer over 18 år, og seks personer var under 18 år på det tidspunkt, hvor de blev vurderet ofre for menneskehandel. De 64 personer havde en aldersspredning på 12-54 år med en gennemsnitsalder på 31 år.

De seks ofre for menneskehandel, som var under 18 år, havde en aldersspredning på 12-17 år med en gennemsnitsalder på 16 år. Fem af de mindreårige ofre er drenge og en er pige.

Fire af de mindreårige er fra Marokko, hvoraf tre er udnyttet til strafbare handlinger, og en er handlet til seksuel udnyttelse. En mindreårig er fra Gambia og er handlet til tvangsarbejde, og den sjette er fra Kenya og er handlet til seksuel udnyttelse.

Sidst opdateret 23/06 2020