Udvalgte tal og tendenser fra 2018

Center mod Menneskehandel opgør årligt det samlede antal personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark.

46 personer er handlet til tvangsarbejde

Menneskehandel er en kriminel handling og foregår ofte i det skjulte.

Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter deres bagmænd. Dette medvirker til, at feltet er behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandel vurderer, at menneskehandelens reelle omfang overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet.

I 2018 er 97 personer vurderet handlet i Danmark. Antalsmæssigt stemmer det overens med 2017, men fordeling på køn, udnyttelse og alder adskiller sig på flere måder fra 2017.

Mænd udgør størsteparten af ofre for menneskehandel

2018 adskiller sig blandt andet ved, at flertallet af ofre for menneskehandel er mænd. Ud af 97 handlede personer er 61 mænd, hvoraf  45 er blevet handlet til tvangsarbejde.

En stor gruppe mandlige ofre fra Filippinerne er handlet til tvangsarbejde i Danmark. De blev alle mødt i forbindelse med ét samlet sagskompleks, hvor også fire srilankanske statsborgere blev vurderet handlet.

Udnyttelse til prostitution og strafbare handlinger

Tidligere år har kvinder, særligt fra Nigeria, der er udnyttet til prostitution, fyldt mest i statistikken. Det er ikke tilfældet i 2018, hvor 29 kvinder er handlet til seksuel udnyttelse.

Otte personer er i 2018 handlet til strafbare handlinger. Seks af disse personer er drenge under 18 år, og de er handlet til at begå tyveri. En mand over 18 år er handlet til produktion af skunk, og en kvinde er udnyttet til skatte- og momsunddragelse i forbindelse med drift af butik.

Der er identificeret flere drenge fra Marokko

Asylcenter og dreng foran computer

I 2018 er der vurderet flere ofre for menneskehandel fra Marokko, end det er set tidligere (otte personer). Det drejer sig primært om drenge og unge mænd under 18 år, der er udnyttet til strafbare handlinger.

Nordafrikanske drenge og unge udgør en særligt sårbar gruppe, der som forældreløse gadebørn bliver rekrutteret af kriminelle netværk i Marokko og sidenhen i Europa. Det er ofte kriminelle netværk, der systematisk udnytter drengene og presser dem til at begå kriminalitet i form af tyveri, indbrud og salg af stoffer samt smugling af stoffer på deres rejse gennem Europa. 

En større andel af menneskehandlede mindreårige i 2018

Blandt de 97 personer, der er vurderet handlet i 2018, er der en aldersspredning på 13-54 år med en gennemsnitsalder på 33 år. Ti af ofrene var under 18 år på identifikationstidspunktet. 2018 er dermed det år, hvor flest mindreårige ofre er blevet vurderet som ofre for menneskehandel. Det er også det år, hvor der er den største procentvise andel af ofre for menneskehandel under 18 år.

20 forskellige nationaliteter

De 97 personer, der er vurderet handlet i 2018, repræsenterer 20 forskellige nationaliteter. Der er tale om mange ofre fra få lande og få ofre fra mange forskellige lande.

Næsten halvdelen af de personer, der er vurderet handlet i 2018, er enten fra Filippinerne (26 personer) eller Nigeria (20 personer).

Kontakt til ofre for menneskehandel

I 2018 er 37 ud af 97 ofre for menneskehandel mødt via politiets indsatser. Fagforeningen 3F har været indgang til de danske myndigheder for 30 af de personer, der er vurderet ofre for menneskehandel i 2018.

Sidst opdateret 18/12 2019