Straffeloven § 262 a

I Danmark er menneskehandel strafbart i straffelovens § 262 a og kan straffes med fængsel i op til ti år.

Der er opstillet en række betingelser i straffelovens § 262 a, som skal være opfyldt, for at der er tale om menneskehandel. Det indebærer, at der både skal være en handling, bestemte midler samt et formål med udnyttelsen til stede.

Definitionen af menneskehandel

Definitionen af menneskehandel i Danmark bygger på FN’s Protokol om menneskehandel fra 2002 og fremgår af straffelovens kapitel 26 om Forbrydelser mod den personlige frihed, § 262 a:

For menneskehandel straffes med fængsel indtil ti år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

  1. ulovlig tvang efter § 260
  2. frihedsberøvelse efter § 261 
  3. trusler efter § 266
  4. retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 
  5. anden utilbørlig fremgangsmåde.

 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

  1. rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
  2. yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel. 

Vidste du?

Utilbørlig fremgangsmåde betyder fx, at der er et sammenfald af omstændigheder, som bagmanden udnytter. Det kan være, at personen, som bliver udnyttet, befinder sig i en sårbar position, herunder kommer fra fattigdom, er i gæld, har manglende kulturel eller kognitiv forståelse af situationen eller har manglende sprogkundskaber. Personen kan være blevet behandlet nedladende, have været indkvarteret under kummerlige forhold og været overvåget af bagmanden, og personen tør ikke sige fra, fordi vedkommende er afhængig af indtjeningen og har gældsat sig i hjemlandet. Det kan også være, at bagmændene udnytter en magtfuld eller autoritær position. Dette ser man ofte kombineret med manipulation eller en omsorgsrolle, så ofret reelt set ikke har et andet alternativ end at finde sig i at blive misbrugt eller udnyttet. En omsorgsperson kan eksempelvis være en voksen, der rejser med et barn eller en ung og udnytter denne fx til at stjæle eller tigge for sig.

Menneskehandel med børn

Drenge ser tv

Hvis der er tale om udnyttelse af børn (dvs. personer under 18 år), gælder straffelovens § 262 a, stk. 2. Det betyder, at børn og unge ikke behøver at have været udsat for et af de specifikke midler, for at der er tale om menneskehandel.
Der er tale om menneskehandel af børn, hvis der er begået en handling, dvs. at barnet er rekrutteret, transporteret, huset m.v., og at udnyttelsen er foregået til en af de nævnte udnyttelsesformer som prostitution, tvangsarbejde m.v., som nævnt i § 262 a, stk. 1.

Bestemmelsen kriminaliserer endvidere den, der yder betaling for at opnå samtykke til at udnytte barnet, og den, der modtager en sådan betaling.

Rigsadvokatens meddelelse

Rigsadvokaten har udformet en såkaldt meddelelse om menneskehandel. Den giver en detaljeret gennemgang af grundlaget for straffelovens § 262 a og for de forhold, der generelt gør sig gældende i sager om retsforfølgelse i sager om menneskehandel. Derudover giver Rigsadvokatens meddelelse eksempler på domme for menneskehandel.

Sidst opdateret 11/12 2019